Integriteit

Fonds Gehandicaptensport streeft ernaar een integere organisatie te zijn en voert dan ook een integriteitsbeleid. Een integere organisatie voldoet aan zo veel mogelijk voorwaarden om personen binnen en buiten, individueel en collectief, te stimuleren de gezamenlijk vastgestelde normen en waarden op te volgen. Deze normen en waarden vormen de basis van de gedragsregels. Ongewenste omgangsvormen in een organisatie beïnvloeden de sfeer negatief. En dat niet alleen: mensen kunnen er letterlijk ‘ziek van worden’. Het arbeidsomstandighedenbeleid besteedt aandacht aan het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (psa). Dus ook aan ongewenst gedrag: dat moet zo veel mogelijk worden beperkt. Fonds Gehandicaptensport heeft een externe vertrouwenspersoon, aangesteld door de directeur met medeweten van de Raad van Toezicht. De vertrouwenspersoon heeft een klankbordfunctie en is zo nodig een kanaal voor vragen en klachten omtrent ongewenst gedrag dat medewerkers binnen de organisatie ervaren.

 

Klachtenregeling

We hebben een klachtenregeling opgesteld om er voor te zorgen dat elke klacht op de juiste manier wordt opgepakt en afgehandeld. Deze procedure geldt voor alle klachten die wij ontvangen. Onder een klacht verstaan wij iedere uiting van onvrede over het beleid van de stichting of de uitvoering daarvan. Klachten kunnen betrekking hebben op ieder onderdeel van de organisatie, zowel in operatie als beleid.

 

Extern

  1. Klachten kunnen worden per e-mail (info@fondsgehandicaptensport.nl), per post (Prins Mauritslaan 1-11, 1171 LP Badhoevedorp
  2. Na (schriftelijke) ontvangst wordt de klacht geregistreerd en stemmen we intern af wie de klacht het beste kan afhandelen.
  3. We streven ernaar om binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging te sturen. In de bevestiging geven we – indien mogelijk – aan onder wiens verantwoordelijkheid de klacht zal worden afgehandeld en binnen welke termijn we verwachten dit te kunnen doen.
  4. We onderzoeken de klacht, kijken naar de achtergrond, schakelen met de benodigde partijen en nemen, indien mogelijk, de stappen om de klacht zelf op te lossen.
  5. Ons uitgangspunt is dat iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid wordt opgelost. We gaan er hierbij vanuit dat een klacht binnen één maand na binnenkomst zou moeten zijn afgehandeld. Indien de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld, zullen we de melder hiervan op de hoogte stellen en nadere afspraken maken.
  6. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de melder een reactie heeft ontvangen waarvan Fonds Gehandicaptensport is overtuigd naar redelijkheid en billijkheid, en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren op te lossen en herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.

Periodiek worden alle klachten, zowel afgehandeld als openstaand, ook intern besproken om zodoende onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren en waar nodig aan te passen.

 

Vertrouwenspersonen

Fonds Gehandicaptensport heeft een externe vertrouwenspersonen benoemd en beschikbaar voor werknemers, vrijwilligers en stagiaires.

De vertrouwenspersoon luistert naar je, denkt met je mee, begeleidt en ondersteunt waar nodig als er juridische stappen moeten worden genomen. De vertrouwenspersoon is er voor je als je slachtoffer bent, maar ook als je (onterecht) beschuldigd wordt. Wij vinden het belangrijk dat een ieder die betrokken is bij een onveilige of onprettige situatie geholpen kan worden.

De vertrouwenspersoon zal informatie altijd vertrouwelijk behandelen. Hoewel de casus gedeeld kan worden om tot een passende oplossing te komen, zullen persoonlijke gegevens van de betreffende medewerker, vrijwilliger of stagiair(e) alleen worden gedeeld als zij/hij hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Intern

ArboNed
Contactpersoon: Charissa Doesburg
Telefoonnummer: 0800 0204204 of 06 511 42 758
Werkdagen: Ma (oneven weken), di, Wo, Do en Vr
E-mail: E-mail: charissa.doesburg@arboned.nl
https://www.arboned.nl/

 

Ongewenste omgangsvormen

Onder ongewenste omgangsvormen verstaan wij -overeenkomstig met de Arbowet- psychosociale arbeidsbelasting door:

  • Direct of indirect onderscheid, met inbegrip van seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten

Wat ongeoorloofde intimiteiten, agressie en discriminatie zijn, is bij wet helder geregeld. Dat geldt zowel ten aanzien van volwassenen als ten aanzien van jongeren en kinderen. Wanneer hier sprake van is, wordt altijd politie/justitie ingeschakeld.

Wat betreft ongewenste intimiteiten is er een grijs gebied. Vuistregel is dan, dat er niet altijd een absolute norm is, maar dat de beleving van het slachtoffer het uitgangspunt is.

 

Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag melden

Om de beste versie van jezelf te kunnen worden, is een veilige en vertrouwde omgeving van belang. In alle aspecten van ons werk gaan we hier zorgvuldig mee om. Toch kan het gebeuren dat er iets gebeurt dat niet fijn is en waardoor jij je onprettig of onveilig voelt. Er kan dan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag.

We hebben het over grensoverschrijdend gedrag wanneer er fysieke, mentale of emotionele schade wordt toegebracht. Dat kan opzettelijk, maar ook onopzettelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan grapjes over een ander maken, iemand zomaar een knuffel geven of opmerkingen maken over iemands uiterlijk. Als je de ander er op wijst, kan het zelfs zo zijn dat zij/hij zich er niet bewust van was dat jij dit storend vindt.

Als het mogelijk is, is ons advies om altijd eerst het gesprek aan te gaan met de persoon waardoor jij je onprettig voelt. Soms kan of wil je dat niet. Dan is het goed om te weten dat de Fonds Gehandicaptensport een externe vertrouwenspersonen heeft aangewezen.

Heb je te maken (gehad) met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag dan kun je altijd contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

 

Preventie

Belangrijk onderdeel van preventie is het openlijk bespreekbaar maken van het thema ongewenste omgangsvormen. Zo wordt het onderwerp ten minste een keer per jaar in het kernteamoverleg behandeld.

Maak sport eerlijk