Nu doneren

hoofdfoto

Bestuur

‘Sport is een belangrijk ingrediënt in de persoonlijke groei van eenieder, ongeacht welke sport, ongeacht met welke fysieke mogelijkheden’

Samenstelling Bestuur

Ir. H.J. (Henk) Markerink (voorzitter)
“Sport heeft mij heel veel gegeven. Zowel breedtesport als topsport. Dat zou ik graag door willen geven. Vooral aan mensen die een extra zetje goed kunnen gebruiken. In Fonds Gehandicaptensport kan ik die wens in vervulling laten gaan."

drs. A (Aat) Schouwenaar (penningmeester)
“Het leven is goed voor mij geweest, daarom doe ik graag wat terug.”

F. (Frank) J.A.E.M. Peters (secretaris)
“Ik denk vanuit mijn communicatie-expertise een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het fonds en daarmee mensen met een beperking de kans te bieden ook te kunnen sporten.”

F. (Frank) van den Wall Bake
“Ik beschouw het als een voorrecht en als een aangename plicht mijn kennis en kunde beschikbaar te stellen aan de gehandicaptensport.”

R. (René) Martens
"Sport is een belangrijk ingrediënt in de persoonlijke groei van een ieder, ongeacht welke sport, ongeacht met welke fysieke mogelijkheden. Met mijn eigen ervaringen in het rolstoelbasketbal en de hulpmiddelenmarkt ondersteun ik Fonds Gehandicaptensport graag bij het bereiken van haar doelstellingen."

D. (Dolf) Segaar
“Toen mijn goede fietsvriend Hans een been verloor, besefte ik pas echt hoe gehandicapt je bent als je een geliefde sport beperkter kan beoefenen dan je gewend was. Maar ik zag gelijktijdig ook hoe gedreven de gehandicapte sporter is om een gelijkwaardige prestatie neer te zetten. Ik voel het als een opdracht aan Hans, die inmiddels overleden is, om uit te dragen hoe belangrijk de gehandicaptensport is. Ik hoop zeer een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.”

K. (Kitty) Koelemeijer
"De mogelijkheid actief sport te beoefenen zou vanzelfsprekend moeten zijn, voor iedereen. Daar een bijdrage aan te kunnen leveren is een voorrecht. Ik zet mij daarom met veel plezier in voor het Fonds Gehandicaptensport."

T. (Trienke) Stellema
"Het is heerlijk om te kunnen sporten, het is gezond EN je maakt vrienden. Dat gun ik iedereen. Daarom draag ik mijn steentje bij aan het Fonds Gehandicapten Sport." 

F. (Frans) van Steenis 
"Sport, of beter gezegd regelmatig bewegen, ongeacht je fysieke mogelijkheden, staat voor een gelukkiger en gezonder Nederland maar ook voor sociale cohesie en teamspirit in onze samenleving. Trots en blij verrast ben ik dat het Fonds Gehandicaptensport mij gevraagd heeft een bestuurlijke bijdrage te leveren aan de uitvoering van haar prachtige doelstellingen waarbij ik mij zeer thuis voel"                

Beschermheer
Fonds Gehandicaptensport is verheugd met prof. mr. Pieter van Vollenhoven als beschermheer, sinds 1 januari 2007. Destijds het begin van een hernieuwde samenwerking, aangezien de heer Van Vollenhoven dertig jaar geleden een belangrijk aandeel heeft gehad in de oprichting van Fonds Gehandicaptensport en als president gedurende een aantal jaren in die hoedanigheid een grote inzet heeft getoond. 

Benoeming, bezoldiging en aftreden bestuur en directie
Het bestuur bestaat thans uit 9 personen (minimaal 5, maximaal 9). Voor het bestuur is een functieprofiel opgesteld. Alle bestuursleden zijn vrijwillig verbonden aan Fonds Gehandicaptensport en ontvangen geen bezoldiging. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij een opvolger van een bestuurder diens plaats inneemt. De directeur is als titulair directeur benoemd en heeft een dienstverband bij Stichting Fonds Gehandicaptensport voor onbepaalde tijd. Het bestuur van Fonds Gehandicaptensport stelt de directiebeloning vast. Het beloningsbeleid gaat uit van een passende beloning voor de zwaarte en omvang van de directiefunctie. Hierbij wordt kennis genomen van marktomstandigheden, de VFI richtlijnen en de uitgangspunten van het beloningskader geformuleerd in de code Wijffels. Het bestuur is juridisch verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan. Het beleid wordt vormgegeven door de directie. De directie wordt ondersteund door het managementteam (MT). Het MT vergadert in principe ééns in de twee weken. Het bestuur vergadert minimaal 3 keer per jaar. Het bestuur volgt het eigen functioneren kritisch. De voorzitter heeft hier minimaal één keer per jaar separaat aandacht voor. De voorzitter en de penningmeester voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. In het gesprek kijkt men of de doelstellingen zijn behaald. Ook is er aandacht voor verhoudingen tussen directie en medewerkers. De gesprekken worden vastgelegd.